Τεχνομετρική μεπε 
Ευφυής Περιβαλλοντική, Ενεργειακή και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Τεχνική 

  • Ενεργειακοί έλεγχοι, μετρητές ενέργειας, ευφυή Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχειρίσεως (εΣΠΕΔ), πιστοποίηση κατά ISO-50.001 
  • Τεχνολογίες εξοικονόμηση ενέργειας,  Μείωση τής σπατάλης ενέργειας στις εγκαταστάσεις Θέρμανσης/Ψύξεως/Κλιματισμού, λέβητες συμπυκνώσεως
  • Ανταποδοτικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές, Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ με  τεχνολογίες συσσωρευτών και υδρογόνου
  • Ευφυής ολοκλήρωση βιομηχανικών διεργασιών με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, διαχείριση και αναβάθμιση θερμότητας χαμηλής ενθαλπίας.

Νέα Οδηγία (ΕΕ) 
2023/1791

ἈΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ISO 50.001
Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2023/1791 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023, και στο Άρθρο 11 αυτής με τίτλο: «Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακοί έλεγχοι» προβλέπει τα εξής για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες:
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις με μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας > 85 TJ
(1 Terra Joule=10^9 kJ=277.277,78 kWh) κατά την προηγούμενη τριετία, εις την οποία προσμετρήθηκαν όλες οι μορφές ενέργειας, εφαρμόζουν Σύστημα Ἐνεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Το ΣΕΔ πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται ἀνωτέρω διαθέτουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης το αργότερο έως τις 11 Οκτωβρίου 2027.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις με μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας υψηλότερη από 10 TJ κατά την προηγούμενη τριετία, εις την οποία προσμετρήθηκαν όλες οι μορφές ενέργειας, και οι οποίες δεν εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο.
Δηλαδή και συνοψίζοντας, σύμφωνα με την νέα Ὀδηγία αυτή, όλες οι ἐπιχειρήσεις υποχρεούνται με ετήσια καταναλωση:
- άνω των 10 TJ ( = 2.777.777,8 kWh ~2,8 ἐκατ. κιλοβατῶρες)
να διαξάγουν ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα χρόνια ή να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν πιστοποιημένο ΣΕΔ, και
- άνω των 85 TJ ( = 23.611.111,1 kWh  ~23,6 ἐκατ. κιλοβατῶρες )
να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν ένα πιστοποιημένο συστημα διαχείρισης ενέργειας, π.χ. κατά ISO 50001 έως το 2027.

Ευφυή Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχειρίσεως (εΣΠΕΔ) στην βιομηχανία και τον κτιριακό τομέα

Αρχιτεκτονική του εΣΠΕΔ

Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα : της επιχειρήσεως και του προμηθευτή του λογισμικού (ΝΕΦΟΣ). Στο πρώτο επίπεδο συγκεντρώνονται τα ενεργειακώς σημαντικά σήματα του BMS, του EIS (Energy Information System) και των λοιπων βάσεων πληροφοριακών δεδομένων και διαβιβάζονται μέσω της ΠΥΛΗΣ (GATAWAY) στο ΝΕΦΟΣ, όπου αναλύονται, διαμορφώνονται δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας, και υπολογίζονται οι βέλτιστες ρυθμίσεις (set-points) των ενεργειακών συσκευών και μεταδίδονται κατά την αντίστροφη φορά εις τις συσκευές αυτές. 

Λειτουργίες και αντικείμενο του εΣΠΕΔ

Η Πύλη εισόδου-εξόδου δεδομένων συγκεντρώνει όλα τα σήματα από το BMS, το EIS (Energy Information System) και από άλλα συστήματα δεδομένων της επιχείρησης και τα διαβιβάζει προς τον κεντρικό σταθμό εργασίας στο Νέφος, ο οποίος τα επεξεργάζεται υπολογίζει τα βέλτιστα σημεία ρυθμίσεως τα οποία τα μεταδίδει πίσω στο BMS και τα άλλα πληροφοριακά συστήματα κάθε τέταρτο της ώρας.
Π.χ. τέτοια στοιχεια είναι α) η ταχύτητα των ανεμιστήρων εις τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) ώστε να αποφεύγεται ο υπεραερισμός, β) οι θερμοκρασίες ρυθμίσεως (set-points) του θερμαντικού ή ψυκτικού στοιχείου στις ΚΚΜ ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση ή υπερψύξη του κλιματιζόμενου αέρα και γ) ο προγραμματισμός λειτουργίας των πλέον αποδοτικων μηχανών θερμάνσεως/ψύξεως/κλιματισμού.

εΣΠΕΔ και μετρητικές διατάξεις

Τα εΣΠΕΔ στηρίζονται σε ένα αναλυτικό σύστημα μετρήσεων καταναλώσεων ενέργειας σε όλες τις Σημαντικές Ενεργειακές Χρήσεις (ΣΕΧ), ιδίως των ηλεκτρικών, και μεταφορά όλων των μετρήσεων και των σημάτων BMS εις το νέφος προς επεξεργασία και διαμόρφωση των γραμμών βάσεως.  Εις την βάση όμως όλων των τεχνικών βελτιστοποιήσεως ευρίσκονται οι αιθητήρες εσωτερικής ποιότητας αέρα (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, μικροσωματίδια PM10, πτητικές οργανικές ενώσεις), οι οποίοι εγκαθίστανται σε όλος τους κλιματιζόμενους χώρους και βάσει των οποίων εκτιμώνται τα βέλτιτστα σημεία ρυθμίσεως της ταχύτητας των ανεμιστήρων και της παροχής των θερμαντικών/ψυκτικών στοιχείων.

Στρατηγικές για τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους στα εμπορικά κτίρια   
Εισαγωγή 
Γίνεται εδώ μία ανασκόπηση των στρατηγικών μείωσης της ενέργειας, του λειτουργικού κόστους και του ανθρακικού αποτυπώματος, η οποία καλύπτει τις τρεις κύριες στρατηγικές μας : για τη μέτρηση, τη βελτιστοποίηση και την αναδιάρθρωση του κτιρίου σας ή των βιομηχανιών για μέγιστη εξοικονόμηση.
 
Χρήση Ενέργειας σε Κτίρια 
Τα εμπορικά κτίρια ξοδεύουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για ενέργεια, αλλά η χρήση εξαρτάται από το μέγεθος και τον σκοπό του κτιρίου. Για παράδειγμα, οι χώροι γραφείων δαπανούν περίπου τετραπλάσια χρηματικά πολά ετησίως για ενέργεια έναντι των νοσοκομείων, λόγω μεγάλου αρθμού αυτών.  Όμως η ενεργειακή ένταση  των νοσοκομείων, δηλαδή η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιούν ανά τετραγωνικό μέτρο , είναι στην πραγματικότητα τρεις φορές μεγαλύτερη από τους χώρους γραφείων. Τα νοσοκομεία είναι ένα από τα πιο ενεργοβόρα κτίρια όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα γραφεία, από την άλλη πλευρά, ξοδεύουν μόνο 10 ευρώ σε ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο. Κτίρια όπως γραφεία, γηροκομεία, κλινικές περίθαλψης εσωτερικών ασθενών και σχολεία χρησιμοποιούν περίπου το 60-75% της ενέργειάς τους για θέρμανση/ψύξη/κλιματισμό (Θ/Ψ/Κ) και φωτισμό, και εδώ υπάρχουν ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικών δαπανών. 
Οι τέσσερις στρατηγικές για την περικοπή των δαπανών
Τα αυξανόμενἀ ἔξοδα λειτουργίας του κτιρίου οφείλονται κυρίως στο αυξανόμενο τίμημα ενέργειας, στο αυξανόμενο τίμημα των συστημάτων Θ/Ψ/Κ και εργασίας, στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, και τέλος εις τις αυξανόμενες απαιτήσεις της νομοθεσία για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ἀλλά και της ὑγιεινής εἰς τους χώρους ἐργασίας. Ακολουθούν οι τέσσερις στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου τιμήματος και την επίτευξη εφικτής εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς σημαντικές δαπάνες. 
2. Βελτιστοποιήστε τον χώρο και τις ροές εργασίας που έχετε ήδη 
Αφού έχετε τα απαραίτητα δεδομένα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε ενεργά τον χώρο σας. Εάν έχετε ένα δωμάτιο που απασχολείται μόνο μερικές φορές την εβδομάδα, μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα καθαρισμού ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή τη χρήση. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι έχετε περισσότερο χώρο από όσο νομίζετε. Εάν οι ένοικοί σας πιστεύουν ότι το κτήριο σας δεν έχει χώρο, αλλά ανακαλύπτετε ότι έχετε συγκεκριμένους χώρους που μένουν αχρησιμοποίητοι καθημερινά, μπορείτε να διαμορφώσετε εκ νέου τη διάταξη του κτιρίου σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χώρο που έχετε για την άνεση των ενοίκων
 3. Αντιστοιχίστε τα βασικά σας συστήματα κτιρίων με τις ανάγκες των ενοίκων. Αφού γνωρίσετε τον χώρο σας και έχετε βελτιστοποιήσει τις ροές εργασίας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ίδιο το κτίριο για να το βοηθήσετε να καλύψει τις ανάγκες των ενοίκων του με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του αέρα, εάν μετράτε την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου με αισθητήρες IAQs (Internal Air Quality Sensors) και έχετε ένα σύστημα που μπορεί να ανταποκριθεί δυναμικά στους IAQs σε μια δεδομένη ζώνη, μπορείτε να συνδέσετε τις μετρήσεις και το σύστημα. Για παράδειγμα, εάν έχετε λίγα άτομα σε έναν χώρο που υπερβαίνει τα πρότυπα IAQ, μπορείτε να μειώσετε τον αερισμό και να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας. 
Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης υψηλού κινδύνου μόλυνσης είναι η συμπλήρωση του συστήματος Θ/Ψ/Κ με καθαρισμό με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Υπάρχουν σήμερα στην αγορά ένας αριθμός προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε κατειλημμένους όσο και σε μη κατειλημμένους χώρους για την επαναφορά του παθογόνου φορτίου ενός δωματίου και μάλιστα με ελάχιστη κατανάλωση ισχύος. 
1. Μάθετε τι συμβαίνει στο χώρο σας 
Για να κατανοήσετε τον χώρο σας, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς μετρήσεων που πρέπει να γνωρίζετε: πληρότητα χώρων, ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, ενέργεια και Υγιεινή. Η γνώση καθεμιάς από αυτές τις μετρήσεις σάς επιτρέπει να βρείτε κενά στις λειτουργίες του κτιρίου σας και να τα αντιμετωπίσετε στο δεύτερο βήμα, αλλά πρώτα, πρέπει να κάνετε ακριβείς μετρήσεις. Η τεχνολογία μέτρησης με θερμική ακτινοβολία ή ραντάρ μπορεί να σας επιτρέψει να μετρήσετε τον αριθμό των ατόμων σε ένα χώρο, να μετρήσετε τις τυπικές μεταβολές πληρότητας και να βρείτε άλλα χρήσιμα δεδομένα. Μπορείτε να υπολογίσετε την κατανάλωση ενέργειας με βάση το κόστος κοινής ωφέλειας του κτιρίου σας και τα ποσοστά φωτισμού και εξαερισμού για να υπολογίσετε πόσα χρήματα πηγαίνουν σε κάθε σύστημα.
4. Τελικό Βήμα Μπόνους: Επένδυση σε Μεγαλύτερα Έργα 
Εάν έχετε κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα, τότε μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε εάν η επένδυση σε ένα μεγαλύτερο έργο είναι κατάλληλη για εσάς. Πριν επιλέξετε ένα κατασκευαστικό έργο, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη: Ποια έργα προσφέρουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το χαμηλότερο κόστος; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μεγάλα έργα που πρέπει να αναλάβουν είναι οι μετασκευές HVAC και φωτισμού, που έχουν δυνητικά μεγάλες εξοικονομήσεις, αλλά με εξαιρετικά υψηλό τίμημα. Γιατί να κάνετε αυτά τα έργα προτού επιδιώξετε επιλογές χαμηλότερου κόστους που μπορούν να προσφέρουν υψηλή εξοικονόμηση πόρων; Εάν δεν έχετε ακολουθήσει τις προτάσεις που αναφέρονται παραπάνω στα βήματα 1-3, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με αυτές τις χαμηλοδάπανες επιλογές, όπως εἴναι π.χ. τα ανωτέρω ευφυή συστήματα ενεργειακής διαχειρίσεως, προτού επιδιώξετε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές !

Ενεργειακός έλεγχος (2023) και γραμμές βάσεως

Γραμμή βάσεως πριν την λήψιν μέτρων

Παρατηρείται ότι η γραμμή βάσεως (με πορτοκαλί γραμμή) συσχετίζει εξεραιτικά καλά τα δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων (μπλέ κουκίδες) με συντελεστή προσδιορισμού R2>>0,9 σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών υλών και δικτύων.

Παρατηρείται ότι οι συσχετίσεις ενεργειακών καταναλώσεων και παραγωγής της δευτέρας περιόδου (2020-22) με γαλάζιες κουκίδες είναι αυξημένες έναντι της πρώτης περιόδου με πορτοκαλί χρώμα (2018-19).  Το αυτό παρατηρείται με την γραμμή βάσεως της δευτέρας περιόδου εις το παρακείμενο σχήμα.

Γραμμή βάσεως κατά την περίοδο
απολογισμοῦ (μετά την λήψιν μέτρων) και
ἐκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας

Παρατηρείται ότι εκτός από τον πρώτο έτος απολογισμού (2020), κατά τα έτη απολογισμού 2021-22 οι καταναλώσεις ενέργειας αυξήθηκαν έναντι της γραμμής βάσεως.

Οι διαδικασίες του ΣΕΔ σχεδιάζονται γύρω από τα ακόλουθα κεφάλαια και καθήκοντα:

Κεφάλαιο ISO 50001: 1. Πλαίσιο του Οργανισμού
Καθήκον 1: Το ΣΕΔ και ο οργανισμός σας
Καθήκον 2: Άτομα και νομικές απαιτήσεις που επηρεάζουν το ΣΕΔ
Καθήκον 3: Πεδίο εφαρμογής και όρια
Κεφάλαιο ISO 50001: 2. Ηγεσία
Καθήκον 4: Δέσμευση Διοίκησης
Καθήκον 5: Ενεργειακή πολιτική
Καθήκον 6: Ομάδα ενέργειας και πόροι
Κεφάλαιο ISO 50001: 3. Σχεδιασμός του μέτρου
Καθήκον 7: Κίνδυνοι για την επιτυχία του ΣΕΔ
Καθήκον 8: Συλλογή και ανάλυση ενεργειακών δεδομένων
Καθήκον 9: Σημαντικές Ενεργειακές Χρήσεις (ΣΕΧ)
Καθήκον 10: Ευκαιρίες ἐξοικονόμησης ἐνέργειας:
Καθήκον 11: Δείκτες  και γραμμές βάσης ενέργειας
Καθήκον 12: Σκοποί και στόχοι
Καθήκον 13: Σχέδια Δράσης για Συνεχή Βελτίωση

Κεφάλαιο ISO 50001: 4. Υποστήριξη
Καθήκον 14: Ικανότητα και εκπαίδευση
Καθήκον 15: Ευαισθητοποίηση και Επικοινωνία
Καθήκον 16: Τεκμηρίωση του ΣΕΔ
Κεφάλαιο ISO 50001: Λειτουργία
Καθήκον 17: Λειτουργικοί έλεγχοι
Καθήκον 18: Ενεργειακά θέματα στο σχεδιασμό
Καθήκον 19: Θέματα ενέργειας στις προμήθειες
Κεφάλαιο ISO 50001: 5. Αξιολόγηση επιδόσεων
Καθήκον 20: Παρακολούθηση και μέτρηση του ΣΕΔ
Καθήκον 21: Παρακολούθηση  της ενεργειακής απόδοσης
Καθήκον 22: Εσωτερικός Έλεγχος
Καθήκον 23: Ανασκόπηση διοίκησης
Κεφάλαιο ISO 50001
Καθήκον 24: Διορθωτικές ενέργειες
Καθήκον 25: Συνεχής βελτίωσης

ISO 50001 requirements outline2.docx

Ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο και μελέτες αδειών περιβάλλοντος και εγκαταστάσεως

Σχεδίαση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου ή συμπαραγωγής

Σχεδιάζουμε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και συντάσουμε τεχνικές μελέτες, λεπτομερή ισοζύγια μάζας, νερού και ενέργειας, τρισδιάστατα προοπτικά σχέδια, ακουστικές μελέτες καθώς και μελέτες διασποράς καυσαερίων και περιβαλλοντικών έπιπτώσεων δια άδειες παραγωγής, περιβαλλοντικών όρων, εγκαταστάσεως  και πολεοδομίας

Ροδόγραμμα ανέμων

Με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία σχεδιάζεται το ροδόγραμμα τού ανέμου μίας περιοχής καθώς και ο πίνακας καταστάσεων ευσταθείας της ατμόσφαιρας για την μελέτη διασποράς.

Συγκεντρώσεις NOx λόγω διασποράς καυσαερίων

Με την εισαγωγή καταλλήλων μετεωρολογικών συνθηκών εὐσταθείας και ανέμων, κατασκευάζονται με το πρόγραμμα taluft χάρτες της διασποράς καυ-σαερίων και των συγκεντρώσεων NOx επί εδάφους και σε μία απόσταση 5 χιλιομέτρων από την καμινάδα του σταθμού προς ανατολή, δύση βορρά και νότο.

Υβριδικά AΠΕ με αποθήκη Συσσωρευτών ή/και Υδρογόνου 

Η εταιρεία μας σχεδιάζει Υβριδικά Συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά) με μονάδες αποθηκεύσεως ηλεκτρικής ενεργείας, είτε Συσσωρευτών (Λιθίου ή Οξειδαναγωγής-Redox) για βραχυχρόνια αποθήκευση ή εξομάλυνση της παραγομένης ηλεκτικής ενέργειας των ΑΠΕ ή/και παραγωγής και αποθηκεύσεως υδρογόνου δια μακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Μία τυπική υβριδική μονάδα ΑΠΕ με συσσωρευτές και παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου δίδεται στο σχήμα που ακολουθεί. 
Περιλαμβάνει τόσο αιολικά με ανορθωτή τάσεως AC/DC όσο και φωτοβολταϊκά με μετατροπέα DC/DC και συσσωρευτή DC/DC δια την φόρτιση του συσσωρευτή, ο οποίος εκφορτίζεται απ' ευθείας προς το Δίκτυο μέσης τάσεως μέσω μετατροπέα DC/AC.
Από την άλλη πλευρά περιλαμβάνει αφαλάτωση και αποθήκη αφαλατωμένου νερού η οποία δύναται να τροφοδοτήσει συσκευή ηλεκτρολύσεως για την παραγωγή υδρογόνου το οποίο αποθηκεύετει σε δεξαμενές υπό πίεση και τροφοδοτεί κυψέλη καυσίμου για την παραγωγη ηλεκτρικής ενέργειας, σε περιπτώσεις όπου οι ΑΠΕ κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ὑπολογιστικές τεχνικές με ίδιον λογισμικόν - Εφαρμογές


1. Επίλυση ακτινικών-βρογχοειδών υδραυλικών δικτύωνΔίκτυα διανομής νερού, φυσικου αερίου, διαθερμικών ρευστών, πυροσβεστικά δίκτυα
2. Επίλυση ακτινικών-βρογχοειδών ηλεκτρικών δικτύων
Δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσεως, μεταφοράς μέσης ή υψηλής τάσεως.
3. Δίκτυα ατμού και συμπυκνωμάτωνΛογισμικό δια τον υπολογισμό των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του υδρατμού.
4. θερμοδυναμική ανάλυση σταθμών ηλεκτροπαραγωγήςΜονάδες συνδυασμένου κύκλου ή συμπαραγωγής με φυσικό αέριο, βιομάζα ή υδρογόνο.
Υπολογισμός απαιτήσεων καυσίμου και ενεργειακής αποδόσεως μονάδων.
5. Ανάλυση διασποράς καυσαερίων και ΝΟxΧρήση μετεωρολογικών στοιχείων ανέμου και θερμοκρασίας και εκτίμηση καθεστώτων
ευσταθίας της ατμοσφαίρας. Χρήση λογισμικού ta-luft για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων
ΝΟx σε επίπεδο και ανάγλυφο έδαφος ως συνάρτηση τών εκπομπών.
6. Υπολογισμός ψυκτικών και θερμικών φορτίων κτιρίωνΧρήση των αλγορίθμων της ASHRAE δια τον υπολογισμό των φορτίων σε ωριαία ή μηνιαία βάση.
7. Βελτιστοποίηση ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίωνΧρήση της υπορουτίνας Solver του Excel, για την οικονομικοτεχνική βελτιστοποίηση του πάχους
θερμικής μονώσεως και των θερμικών εγκαταστάσεων κτιρίων (οικιακά ή τριτογενή).
8. Επιχειρησιακός οικονομικός προγραμματισμός  Ανάλυση επενδύσεων και προβλεπτικοί οικονομικοί ισολογισμοί 10-ετίας ή 20-ετίας.
δια το ενεργητικό, παθητικό, αποτελεσμάτων εσόδων-εξόδων και οικονομικοί δείκτες.  
9. Ενεργειακή ανάλυση υβριδικών συστημάτων ΑΠΕΧρονοσειρές ανεμολογικών και ηλιακών στοιχείων, προσομοίωση ωριαίας λειτουργιας
Υβριδικού Αιολικών, Φωτοβολταϊκών και Συσσωρευτών με χρήση ωριαίων στοιχείων
καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας. Βελτιστοποιηση χωρητικότητας και ισχύος συσσωρευτών.
10. Τρισδιάστατη σχεδίαση εγκαταστάσεωνΜονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, μεταλλουργικές βιομηχανικές μονάδες