Τεχνομετρική - Ιστορικό

Ἡ ἐταιρεία Τεχνομετρική ἐπε ἱδρύθυκε προ ὑπερτριακονταετίας, το 1992, ἑστιαζομένη εις τον τομέα τῆς ἐξοικονομήσεως ἐνεργείας καθώς και προωθήσεως τῆς συναφοῦς νέας ἐνεργειακῆς τεχνολογίας 

Ἡ Τεχνομετρική επε, ἐκπόνησε πλῆθος μελετών και έργων εξοικονομήσεως ενεργείας και προστασίας περιβάλλοντος, συνοπτικά ὠς ἐξῆς:
α) έργα εξοικονομήσεως ενεργείας ενταγμένα εις τα προγράμματα ΕΠΕ και ΕΠΑΝ του Υπουργείου Αναπτύξεως συνολικού ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ. (ΛΑΡΚΟ, Βιοχαρτική, ΑΓΝΟ, Ηλιοφιν,).
β) για ενεργειακές μελέτες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για τέσσερα Νοσοκομεία των Αθηνών (Ευαγγελισμός, Γενικό Κρατικό, Αττικό και Σισμανόγλειο),
γ) ενεργειακές μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου (Θισβη Βοιωτίας-EDISON, Λιβαδειά - ENEL Κοπελούζος, ΒΙΠΕ Λάρισας- ΘΗΣ Λάρισας, Χάλκη Λάρισας - Καράτζης Α.Ε. ),
δ) μελέτες εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για ένα πλήθος κτιριακών εγκαταστάσεων), 
ε) έργα εξοικονομήσεως ενέργειας ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ ὅπως πέντε κεντρικῶν κτιρίων του Δημοκρίτου, καὶ τα Νοσοκομεία στο Ρίο "Παναγία ἡ Βοήθεια", και Αἰγίου, Τριπόλεως και Ἀγρινίου
ε) ενεργειακοί έλεγχοι και ενεργειακές επιθεωρήσεις και ένταξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας στο ΕΣΠΑ, προγράμματα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ἡ ἐταιρεία ἀναπτύσσει συνεχῶς καινοτομικές ἐφαρμογές δια ὑβριδικά συστήματα ἈΠΕ με συσσωρευτές ἤ/καιὑδρογόνο, θερμοδυναμικά ἰσοζύγια μάζας και ἐνέργειας, ἠλεκτροπαραγωγῆς με συνδυασμένο κύκλο ἤ συμπαραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ θερμότητας, τεχνικές διασπορᾶς καυσαερίων, οἰκονομικοτεχνικῆς βελτιστοποίησης σχεδιασμοῦ, ἀκουστικῆς ἀναλύσεως και τρισδιάστατης σχεδίασης ἐγκαταστάσεων σταθμῶν ἠλεκτροπαραγωγῆς, και σχεδίασης μονάδων ἐξοικονόμησης ἐνέργειας με λέβητες συμπυκνώσεως και με ἀντλίες θερμότητας σε νοσοκομεία και σχεδίαση νέων δικτύων στοιχείων ἀνεμιστήρων προς ἀντικατάσταση μονάδων πετρελαίου και ἀτμού.

Απόστολος Ευθυμιάδης, διαχειριστής τῆς ἘΠΕ

Διπλωματοῦχος Μηχανολόγος-Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός ἘΜΠ και Διδάκτωρ Μηχανικός ΜΙΤ, ἰδρυτής και διαχειριστής της ἐταιρείας Τεχνομετρική μεπε. Ἐπίσης ἐνεργειακός ἐλεγκτής Γ' τάξεως με ἈΜ 30 και Ἐνεργειακός Ἐπιθεωρητής Γ' Τάξεως με ἈΜ 4213, ἐνεργειακός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ καὶ UIPI. Την τελευταία τετραετἴα ἤταν ἐπικεφαλῆς ἐνεργειακός ἐλεγκτής στα 14 ἀεροδρόμια τῆς Φράπορτ Ἐλλάς, στα τρία ἐργοστάσια πλαστικῶν και τα δυο Ξενοδοχειακά συγκροτήματα τῆς ἐταιρείας Καράτζη Α.Ε, τῶν δύο ἐργοστασίων ἠλεκτροπαραγωγῆς τῆς ELPEDISON και τῆς ΛΑΡΚΟ.  Ἐκπνόνησε τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δια δύο ἐργοστάσια ἠλεκτροπαραγωγῆς συνδυασμένου κύκλου στην στην ΒΙΠΕ Ἀλεξανδρούπολης, στην ΒΙΠΕ Λάρισας και στην Χάλκη τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Ἐπίσης ἐκπόνησε ἀντίστοιχες μελέτες και δια τον Πλωτό Σταθμός Ὑγροποιημένου Φυσικοῦ Ἀερίου στην Ἀλεξανδροὕπολη. Προσφάτως και μαζί με τον Κωνσταντῖνο Μαλακάση, μελέτησε και κατήρτησε τεύχη δημοπρατήσεως δια το Εὐφυές Σύστημα Περιβαλλοντικῆς και Ἐνεργειακῆς διαχειρίσεως και δια τα 14 ἀεροδρόμια τῆς Φράπορτ Ἐλλάδας.

Συνεργάτες της ἑταιρείας 

Εἰρήνη Βιρβίλη 

Διπλωματοῦχος Μηχανολόγος Μηχανικός  Πολυτεχνείου Πατρῶν. Ἐνεργειακός ἐλεγκτής Γ' Τάξεως με ἈΜ 1060, Κάτοχος πτυχίων περιβαλλοντικών και ἐνεργειακών μελετών. Διαθέτει ἐκτενή ἐμπειρία εἰς την διοίκηση και διαχείρισιν ἔργων. Την τελευταία τετραετία ἐκπνόνησε  περιβαλλοντικές μελέτες δια τρία ἐργοστάσια ἠλεκτροπαραγωγῆς συνδυασμένου κύκλου στην ΒΙΠΕ Ἀλεξανδρούπολης, στην ΒΙΠΕ Λάρισας και στην Χάλκη τοῦ νομοῦ Λαρίσης. Ἐπίσης ἐκπόνησε περιβαλλοντική μελέτη και δια τον Πλωτό Σταθμό Ὑγροποιημένου Φυσικοῦ Ἀερίου στην Ἀλεξανδροὕπολη. Τέλος ἐκπόνησε ἐνεργειακούς ἐλέγχους για την Φράπορτ, την Καράτζη Α.Ε., την Elpedison και την ΛΑΡΚΟ.

Κωνσταντίνα Καλλιακούδη,
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και MSc ἘΜΠ, Ἐνεργειακός ἐπιθεωρητής Γ' τάξεως και ενεργειακός ελεγκτής Β' τάξεως. Ασχολεῖται με μελέτες Ἠ/Μ ἐγκαταστάσεων, κλιματισμού, πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργειακές μελέτες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, ενεργειακοί και τεχνικοί έλεγχοι, πιστοποίηση κτιρίων κατά LEED!

Ἰωάννης Εὐθυμιάδης 

Ἑστιάζεται εἰς την σχεδίαση ἐγκαταστάσεων, σταθμῶν ἠλεκτροπαραγωγῆς και βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων  σε 2 ἤ 3 διαστάσεις. Εἶναι διπλωματοῦχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρῶν. Εἰδικεύεται σε ἐπιθεωρήσεις και ἀποτυπώσεις βιομηχανικῶν και κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμοῦ, σωληνώσεων, ἀεραγωγῶν και κεντρικῶν κλιματιστικῶν μονάδων! 

Αλέξης Αδαμόπουλος,   
Διπλ. Ηλεκτρολόγος και
Πολιτικός Μηχανικός Πολυτ. Ξάνθης, Ἐνεργειακός Ελεγκτής Γ' τάξεως, ἀσχολεῖται συστηματικά με ενεργειακούς ελέγχους, ενεργειακές μετρήσεις καθώς και βιομηχανικούς αυτοματισμούς και ενεργειακές υπηρεσίες και συμβουλευτικὴ όπως εις την παράπλευρον εικόνα :
Διαχείριση - μετρήσεις - αὐτοματοποίηση - εὐφυή δίκτυα - περιβαλλοντική πολιτική -

Κωνσταντῖνος Μαλακάσσης

Διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρῶν και κάτοχος MS Engineering και MBA ἀπό το πανεπιστήμιο Wits Γιοχάννεσμπουργκ. Πρώην ὑπεύθυνος ἐνεργειακός μηχανικός τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Ἀθηνῶν.  Ἐξειδικεύεται σε:
  • Ενεργειακή Διαχείριση Συστημάτων Κτιρίων και Βιομηχανικών Διεργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 50001:2018, αυτοματοποίηση των διαδικασιών EnMS μέσω πλατφόρμας Energy Management και κατάλληλων H/W (όπως αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος, υγρασία και CO2 ppm), 
  • Ενεργειακός έλεγχος Κτιρίων, Συστημάτων και Βιομηχανικών Διεργασιών σύμφωνα με το EN 16247, μοντελοποίηση βασικής γραμμής ενέργειας με χρήση ανάλυσης παλινδρόμησης. 
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση πλήρως αυτόματου και Εὐφυούς Συστήματος Διαχειρίσεως Ενέργειας (EnMS) και διεπαφής με το ὑφιστάμενο (BMS). 
  • Σχεδιασμός της φιλοσοφίας ελέγχου, κωδικοποίηση λογισμικού Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC), ενσωμάτωση στο Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA)!
- βιωσιμότητα - ἀειφορία -ἔξυπνοι μετρητές - ἔξυπνα κτίρια - ἀποθήκευση ἐνέργειας - διαχείριση της ζήτησης - ὑβριδικά